top of page

Allmänna villkor Paidit Mobile Order – Restaurang

2021-06-15

1. Parter

Dessa villkor gäller mellan Paidit Sweden AB 556291-6758 (Paidit) och den restaurang som använder tjänsten Paidit Mobile Order (Restaurangen).

 

2. Beskrivning av tjänsten Paidit Mobile Order

Paidit upplåter till Restaurangen Paidits tjänst Paidit Mobile Order som möjliggör för Restaurangens gäster att beställa mat och dryck av Restaurangen via gästernas egna mobiler. Restaurangen administrerar själv via ett admingränssnitt meny, priser, öppettider, bilder m.m. Tjänsten finns även beskriven på Paidits webbsajt paidit.se.

 

3. Giltighet och avvikelser

Villkoren gäller omedelbart när samarbete påbörjas och är giltiga så länge samarbetet pågår. Samarbetet kan avslutas när som helst med omedelbar verkan genom att ena parten meddelar andra parten. Eventuella avvikelser från villkoren kan göras genom skriftlig överenskommelse via t.ex. mail.

 

4. Avgifter och affärsmodell

Avgiften för att använda Paidits finns specificerad på Paidits vid var tid gällande prislista. Vid eventuell prisförändring ska Restaurangen notifieras av Paidit minst 30 kalenderdagar innan prisförändringen börjar gälla.

För närvarande gäller följande pris:

  • 2,00 SEK + moms per transaktion oavsett transaktionsbelopp + Swish-avgift 1,50 SEK + moms

  • Inga andra avgifter. Inga bindningstider eller minimivolymer.

 

5. Betalmodeller Swish

 

Betalmodell A:

Mobile Order är kopplat till Swedbank Pays Swish Handel-avtal och Swish-nummer. Utbetalning sker via bankkonto från Swedbank Pay till Restaurangen. Belopp som utbetalas är totalt mottaget nettobelopp via Mobile Order minus Paidits avgift (inkl. moms).

 

Betalmodell B:

Mobile Order är kopplat till Restaurangens Swish Handel-avtal och Swish-nummer. Restaurangen ger ett medgivande till Paidit att dra Paidits avgift (inkl. moms) månatligen från Restaurangens bankkonto via Autogiro.

 

6. Rapportering

En sammanställning av dagens transaktioner mejlas dagligen till Restaurangen från Paidits system. Den innehåller summering, dagsavslut, specifikation för varje transaktion, bokföringsorder och bokföringsfil (SIE4).

 

7. Restaurangens ansvar

Restaurangens ansvarar för att informera sina gäster om tjänsten Mobile Order via

  • skyltning i restaurangen

  • egen websida

  • sociala medier

Restaurangen presenterar en knapp väl synlig högst upp på mobilversionen av Restaurangens hemsida. Knappen har texten "Beställ mat & dryck här" eller motsvarande och leder till Restaurangens shop i Mobile Order.

Restaurangen är ansvarig för, och håller Paidit skadeslöst från, alla eventuella klagomål och krav från kunder som använt eller försökt använda Paidits tjänst för att beställa från Restaurangen.

 

8. GDPR

Paidit hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR dvs:

  • Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

  • De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).

  • De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).

  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

  • De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

 

9. Ansvarsbegränsning

Paidits ekonomiska ansvar gentemot Restaurangen är under alla omständigheter begränsat till Paidits avgift för Restaurangen under samma månad som eventuell skada uppstår. Paidit ansvarar inte för skada hos tredje man, utebliven vinst, minskad goodwill hos Restaurangen eller force majeur.

 

10. Kontaktuppgifter

Vid frågor rörande Paidits tjänster eller dessa villkor kontakta:

Kundservice, Paidit Sweden AB, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg, kundservice@paidit.se

bottom of page