top of page

Allmänna villkor Paidit Mobile Order – Kund

2019-01-01

1. Parter

Dessa villkor gäller mellan dig som kund (Kunden), den restaurang som du valt att beställa mat och/eller dryck från (Restaurangen) samt Paidit Sweden AB org.nr. 556291-6758 (Paidit).

 

2. Beskrivning av tjänsten Paidit Mobile Order

Kunden har för avsikt att beställa mat och/eller dryck av Restaurangen, antingen för förtäring i Resturangens lokaler (Inhouse) eller för avhämtning (Takeaway)

För att beställning använder Kunden Restaurangens hemsida (eller i vissa fall en sida som hanteras av Paidit) och länkas därefter vidare till Paidits tjänst Mobile Order.

 

3. Leverans

Leverans sker genom att Kunden får beställda produkter (mat och/eller dryck) levererade till sitt bord alternativt hämtar beställda produkter vid utlämningspunkt i Restaurangens lokaler. I vissa fall kan Resturangen även erbjuda utkörning av beställda produkter. Ansvar för leveransen, beställda produkters korrekthet, kvalitet m.m., ligger alltid hos Restaurangen.

 

4. Betalning

Alla beställningar betalas innan leverans i samband med beställningen. Betalning sker med Swish eller kort. Betalningsmottagare är Restaurangen eller Paidit. Oavsett betalningsmottagare gäller ansvar för leveransen såsom beskrivs under punkten Leverans ovan.

 

5. Reklamationer och ångerrätt

Eventuella reklamationer från Kunden ska alltid riktas mot Restaurangen. Beställningar omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (FS 2005:59) såvida inte Resturangen utryckligen erbjudit Kunden ångerrätt

 

6. Behandling av personuppgifter – GDPR

Paidit hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR dvs:

  • Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

  • De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).

  • De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).

  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

  • De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

 

7. Ansvarsbegränsning

Vid beställning via Paidit Mobile Order ingår Kunden ett avtal med Restaurangen. Alla ev. ekonomiska krav från Kunden ska därmed riktas mot Restaurangen. Paidit tillhandahåller endast ett beställningssystem och ansvarar inte på något sätt för att Restaurangen uppfyller sitt åtagande gentemot Kunden.

 

8. Kontaktuppgifter

Vid frågor rörande Paidits tjänster eller dessa villkor kontakta:

Magnus Nilselid, Paidit Sweden AB, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg, mn@paidit.se

bottom of page